Home Anunturi Matrimoniale Arad City Video Utile Radio Live Forum Games & Fun
Google Search
prima pagina :: home :: inapoi Trimite unui prieten

AU INCEPUT INSCRIERILE PENTRU INSTITUTIILE DE INVATAMANT ALE M.A.I.

Inspectoratul de Politie Judetean Arad organizeaza recrutarea si selectia candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019 si ianuarie 2020.
Pentru a participa la concursul de admitere in institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii legale si criterii specifice de recrutare:

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apte din punct de vedere medical, fizic si psihic;

e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor si cerintelor admise si practicate in societate;

h) sa nu aiba antecedente penale cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea,  sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

i) sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

k) sa aiba virsta de pana la 27 de ani impliniti la concurs, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar si pe locurile MAI la institutiile de invatamant ale MapN;

l) sa nu aiba tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate pe corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

m)sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

o)sa nu aiba calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic numai in cazul candidatilor declarati “admis” la concurs.

 

Suplimentar conditiilor si criteriilor mentionate mai sus, persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”  pe locurile rezervate MAI trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
    au varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2019;
    sunt absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat sau cu adeverinta care dovedeste sustinerea examenului de bacalaureat in sesiunea 2019;
    sa aiba  media minima la examenul de bacalaureat 7,00;
    cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;
    nu au repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile;
    sunt „apti medical” conform baremelor stabilite de MAI;
    sunt apti psihologic;
    au o conduita civica si morala corespunzatoare;
    nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;
    in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora;
    candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati;
     sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa indeplineasca serviciul timp de 10 ani in unitatile la care vor fi incadrati sau mutati ulterior, in raport de nevoile MAI; accepta, in situatia in care vor fi declarati „Admis”, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;
    accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate, prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat;
    in situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, in conformitate cu art. 142 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de scolarizare de care au beneficiat anterior cu finantare de la bugetul de stat. Incasarea sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare se realizeaza de catre institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea. Cu ocazia inmatricularii in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, candidatii vor prezenta dovada ca au efectuat integral sau efectueaza in rate plata serviciilor de scolarizare.

 

De la conditiile de inscriere stabilite pentru persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” nu se acorda derogari.

 

Nu se pot inscrie la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”:

    tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;
    adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
    cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiter de informatii;
    tinerii care anterior scolarizarii au consumat sau au desfasurat operatiuni cu plante, substante sau amestecuri de substante stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control national ori prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.

 

     Candidatilor care nu indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice stabilite de actele normative in vigoare nu li se mai intocmesc dosare de recrutare.

        Activitatea de recrutare si selectie inceteaza pentru  candidatii aflati in urmatoarele situatii:

    nu depun in termenul limita stabilit dosarul de recrutare in volum complet;

      b)   incearca sau fraudeaza prin orice mijloace, activitatea de recrutare si selectie;

      c)   nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile si criteriile de admitere.

          In cazul in care identificarea situatiilor mentionate se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin concurs indiferent de anul de scolarizare in care se afla.

 

 Perioadele de desfasurare, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere in institutiile de invatamant pot fi obtinute de pe site-ul institutiior pentru care a optat fiecare candidat.

 

Cifrele de scolarizare aprobate pentru sesiunea 2019 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti si la institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru MAI (din structura MApN si SRI), sunt urmatoarele:

-    specializarea „ordine si siguranta publica” forma de invatamant cu frecventa – 290 locuri din care (8 romi, 6 maghiari, 4 alte minoritati);

-      specializarea „drept”: 60 locuri;

 

 

Cifrele de scolarizare aprobate pentru sesiunea ianuarie 2020  sunt:

A) - 765 locuri la Scoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar” Campina din care 22 romi, 10 alte minoritati;

B) - 162 locuri la  Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj Napoca din care care 3 romi, 3 alte minoritati;

Numarul de locuri la alte institutii de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sunt prezentate in Anexa nr.1 la prezentul anunt.

          Candidatii pe locurile MAI la alte institutii de invatamant militare trebuie sa indeplineasca si criteriul  de varsta de 27 de ani impliniti in anul participarii la concursul de admitere.

Candidatii care opteaza pentru inscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minoritatilor nationale  depun o adeverinta din partea unei organizatii etnice constituita potrivit legii, care sa le ateste apartenenta la etnie, respectiv la minoritate si declara pe propria raspundere apartenenta la etnia/minoritatea respectiva.

Candidatii au posibilitatea sa opteze pentru locurile M.A.I la una sau mai multe institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N, in masura in care graficele/calendarele de admitere realizate de catre institutiile organizatoare permit participarea la probele de selectie si de evaluare a cunostintelor.

Candidatii care formuleaza mai multe optiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare institutie de invatamant pentru care opteaza si sunt reluate procedurile stabilite pentru selectie, respectiv probele de evaluare a cunostintelor. In acest caz pe langa toate documentele prevazute pentru dosarul de recrutare, se depun in dosarele de recrutare suplimentare fisa medicala si rezultatul evaluarii psihologice in xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele.

Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere  se vor completa  de luni pana joi intre orele 10.00 - 14.00 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, situat in municipiul Arad, str. Varful cu Dor nr.17-21. dupa cum urmeaza:

- pana la data de 24.05.2019 pentru Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti si institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru M.A.I. (MapN si S.R.I);

- pana la data de 15.11.2019 pentru sesiunea ianuarie 2020 la scolile postliceale ale M.A.I;

Inscrierea candidatilor se face personal pe baza cartii de identitate.

  Dosarul de recrutare cuprinde urmatoarele documente:

    cererea de inscriere (se va completa cu ocazia inscrieri);
    documente care atesta nivelul si specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole (se accepta si copii simple care vor fi insotite de original urmand a fi autentificate) sau ale adeverintei care atesta promovarea examenului de bacalaureat pentru candidatii care au absolvit in anul in curs, precum si documente care atesta absolvirea altor studii. Exceptie de la prezentarea actelor de studii la recrutare fac candidatii promotiei 2019 care depun adverinta (in care se mentioneaza notele obtinute la probele de examen, media generala la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu i-a fost eliberata diploma) eliberata de catre institutia de invatamant la care au sustinut examenul de bacalaureat. In situatia in care pana la data stabilita pentru depunerea dosarelor de recrutare candidatii nu pot intra in posesia adeverintei care stabileste ca au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverinta eliberata de institutia de invatamant la care au urmat cursurile liceale, din care sa reiasa faptul ca sunt inscrisi la sesiunea de bacalaureat 2019 precum si copia legalizata dupa foaia matricola;
    copii ale urmatoarelor documente: act de identitate si certificat de nastere pentru candidat si, daca este cazul, carnet de munca si/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverinta ITM), potrivit prevederilor legale in vigoare, livret militar, certificat de casatorie, certificat de nastere sotie/sot si fiecare copil, precum si ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;
    curriculum vitae - Europass (CV) Anexa nr.3, autobiografia Anexa nr.2 si tabelul nominal cu rudele si sotul/sotia candidatului Anexa nr.4;
    cazierul judiciar al candidatului;
    fisa medicala tip de incadrare in MAI;
    caracterizarea de la ultimul loc de munca (respectiv de la ultima institutiei de invatamant absolvita)
     trei fotografii 3x4 cm, color;
    doua fotografii color 9 x 12 cm;
     declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare(se va completa cu ocazia inscrieri).

 

Testarea psihologica se efectueaza la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, din municipiul Arad, str. Varfu cu Dor nr.17-21, de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la o data ce va fi comunicata ulterior pe site-ul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad https://ar.politiaromana.ro/cariera/admitere .

 Atat programarea candidatilor la testarea psihologica, cat si rezultatele obtinute de candidati vor fi postate in timp util pe acelasi site, sau la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, din municipiul Arad, str. Varful cu Dor nr.17-21.

    Pentru candidatii care au fost declarati ”inapt” la examinarea psihologica, precum si cei care au fost declarati „inapt medical” in fisa medicala, activitatea de recrutare inceteaza.

Candidatii care au absolvit studii liceale in afara Romaniei, cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), au obligatia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, urmatoarele acte:

a) atestatul de recunoastere a studiilor eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in copie, tradusa si legalizata;

c) foaia matricola din perioada studiilor liceale, in copie, tradusa si legalizata.

 

Dosarele de recrutare in format complet se pot depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, situat in municipiul Arad, str. Varfu cu Dor nr.17-21, astfel:

    pentru Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”– forme de invatamant cu frecventa, pana la data de 14 iunie 2019;
    pentru institutiile de invatamant superior ale M.Ap.N si S.R.I, precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N, pana la data de 14 iunie 2019;
    pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I, pana la data de 06 decembrie 2019 pentru sesiunea 2020.

 

Pentru detalii referitoare la toata procedura admiterii si repartizarea ulterioara a locurilor, va punem la dispozitie urmatoarele linkuri:
http://www.mai.gov.ro/doc…/invatamant/Brosura%20ADMITERE.pdf
 

Repartizarea locurilor pe institutii si unitati de invatamant:

http://www.mai.gov.ro/…/Anexele%201%202%20si%203%20locuri%2…

 

Alte informatii suplimentare pot fi obtinute de pe site-ul de internet al institutiei pentru care opteaza fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, str. Varful cu Dor nr.17-21, sau telefonic la numarul de telefon 0257206832.

Autor: Vasile Zărăndan, 15/05/2019

 
Evenimente, Firme din Arad, Anunturi, Matrimoniale Arad, Divertisment, Cazare Arad, Radio, Forum