Home Anunturi Matrimoniale Arad City Video Utile Radio Live Forum Games & Fun
Google Search
prima pagina :: home :: inapoi Trimite unui prieten

DDAC organizeaza concurs pentru mai multe posturi

Directia de Dezvoltare si Asistenta Comunitara Arad, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a unor posturi de executie vacante, in regim contractual in data de 01.08.2017 ora 10, proba scrisa , interviul in data de 03.08.2017 ora 13,00  dupa cum urmeaza:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

 Conditii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

    are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    cunoaste limba romana scris si vorbit;
    are varsta minimum de 18 ani impliniti;
    are capacitate deplina de exercitiu;
    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
    nu a fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infractiuni, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica imfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea postului, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 

Compartiment Asistenta la domiciliu

 1 post  inspector de specialitate IA  – pe durata nedeterminata

-nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta

                                                                  - vechime in specialitatea studiilor -minim 9 ani.

 

Cantina Municipala

  1 post  inspector de specialitate debutant – pe durata nedeterminata

-nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta

                                                                  - fara vechime in specialitatea studiilor

 

     Centrul de reabilitare socio-profesionala Creativ

   1 post psiolog debutant– pe durata nedeterminata

                                               -nivelul studiilor –superioare absolvite cu diploma de licenta specialitatea psihologie

                                                - fara vechime in specialitatea studiilor

Centrul social cu destinatie multifunctionala

1 post referent I– pe durata nedeterminata

                              -nivelul studiilor medii absolvite cu diploma de bacalaureat

                              - vechime in munca 5 ani

 

Compartiment Activitati protejate Clabucet

1 post muncitor calificat I– pe durata nedeterminata

                                                  -nivelul studiilor –generale

                                                  - vechime in activitatea -minim  3 ani.

 

 Serviciul Protectie persoane adulte

1 post muncitor calificat  I – pe durata nedeterminata

                                                       -nivelul studiilor –generale

                                                      - vechime in activitatea -minim 3 ani.

 

Adapost de noapte si centru de zi

1 post muncitor calificat  I – pe durata nedeterminata

                                                    -nivelul studiilor –generale

                                                    - vechime in activitatea -minim 3 ani.

                                                                

                                            

Concursul  va consta dintr-o proba scrisa si interviu pentru candidatii inscrisi la concurs si care au fost declarati admisi la selectarea dosarelor pentru ocuparea postului de muncitor calificat I.

 

 Dosarele de inscriere se  depun la sediul institutiei - Compartimentul Resurse umane, in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii anuntului. Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrire la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

    cererea de  inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
    copia actului  de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului solicitate de institutia publica;
    carnet de munca sau, dupa caz, adeverintele  care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;.
    cazierul  judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care

       sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

    adeverinta medicala  care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    curriculum vitae;

 

Adeverinta care sa atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

 

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor acestora.

 

Concursul consta in:

-Selectarea dosarelor de inscriere se face in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

- Proba scrisa in data de 01.08.2017, ora 10,00

- Interviul  se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii  probei scrise.

 

Dosarele de inscriere se  depun la sediul institutiei - Compartimentul Resurse umane, in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii anuntului pentru ocuparea posturilor vacante  respectiv, pana la data de  21.07.2017, intre orele 9,00-12,00.

   Relatii suplimentare se obtin de la sediul institutiei - Compartimentul Resurse umane, telefon   0257/220212.

    Concursul a fost publicat si in:

- Monitorul Oficial al Romaniei Partea III-a

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site institutie ddacarad.ro

    Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

                                                        

DIRECTOR GENERAL

OANA PARVULESCU

Autor: Vasile Zărăndan, 14/07/2017

 
Evenimente, Firme din Arad, Anunturi, Matrimoniale Arad, Divertisment, Cazare Arad, Radio, Forum