Economic

Codul de inregistrare fiscala ? obligatoriu

31.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Persoanele fizice care desfăşoară ?n mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere, ?nregistraţi ?n evidenţele fiscale la data de 01.09.2006 trebuie să solicite organului fiscal competent atribuirea Codului de ?nregistrare fiscală, motiv pentru care au primit la domiciliu ?nştiinţări. Contribuabilii - persoane fizice autorizate, ?nfiinţaţi ?n intervalul 01.09.- 31.12.2006 vor solicita ?nregistrarea fiscală o dată cu parcurgerea formalităţilor de ?nregistrare a funcţionării la organul fiscal competent. Toţi contribuabilii aflaţi ?n această situaţie au obligaţia să se prezinte la organul fiscal ?ntruc?t de la data de 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea desfăşura activitate fără noul cod de ?nregistrare fiscală. ?Pentru atribuirea codului de ?nregistrare fiscală şi eliberarea noului certificat de ?nregistrare fiscală, contribuabilii ?n cauză depun la organul fiscal ?n a cărui rază teritorială ?şi au sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, Declaraţia de ?nregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice ?n mod independent sau exercită profesii libere ? cod 070, ?nsoţită de o copie după certificatul de ?nregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse ?n aceasta, precum: copie după act de identitate CI/BI; copie după CUI; copie după autorizaţia de funcţionare; copie după dovada deţinerii spaţiului (extras CF actualizat, contract de comodat, contract de ?nchiriere) pentru contribuabilii al căror sediu principal de desfăşurare a activităţii este diferit faţă de adresa de domiciliu ?nscrisă ?n cartea de identitate. Contribuabilii ce aparţin de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Arad vor depune declaraţia cod 070, cu anexele necesare, la cam. 9 din clădirea D.G.F.P. Arad, Bd. Revoluţiei nr. 79, zilnic ?ntre orele 0800 ? 1600, iar cei din judeţ la organul fiscal de care aparţin?, afirmă Călin Arusti, purtător de cuv?nt al Administraţiei Financiare Arad De asemenea, organele fiscale au transmis ?nştiinţării tuturor asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică pentru a se prezenta la organul fiscal ?n a cărui rază teritorială ?şi au sediul principal de desfăşurare a activităţii, ?n vederea solicitării eliberării certificatului de ?nregistrare conţin?nd adresa noului domiciliu fiscal, prin completarea formularului cod 080. Potrivit modificărilor aduse OG nr. 92/2003, ?ncep?nd cu 01.01.2007 prin domiciliu fiscal ?n cazul asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică se ?nţelege sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală şi nu adresa persoanei care reprezintă asocierea, astfel cum figurează ?nregistrate ?n prezent ?n evidenţa fiscală. Cei interesaţi se pot adresa telefonic la numerele 280633, interior:198 şi 157 sau la nr. direct 210222.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Madiana M. ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro