Social

Inscrierea candidatilor la examenele nationale

05.05.2007 ⋅ 0 comentarii

În conformitate cu Calendarul Examenului de Bacalaureat 2007, sesiunea iunie - iulie 2007, în perioada 1-11 mai 2007 –are loc înscrierea candidaţilor. Înscrierea candidaţilor pentru bacalaureat se face prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:  pentru candidaţii din seria curentă, tabelele de înscriere sunt întocmite de profesorii diriginţi, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, listată, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv opţiunile elevilor care participă la sesiunea de corigenţe. Înscrierea se face la centrul de bacalaureat la care este arondată unitatea de învăţământ, de către director şi de secretarul acesteia, conform unei programări; pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de-a doua sesiuni, înscrierea se face la secretariatul unităţii din centrul de examen la care este arondată unitatea şcolară pe care candidaţii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor); pentru candidaţii din seriile anterioare - în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia judeţeană de bacalaureat din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de liceul pe care candidatul l-a absolvit, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probele A - F. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una sau mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.
Teste naţionale
 La testele naţionale, se pot înscrie atât absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate sau testele naţionale, indiferent de vârsta candidatului. Candidaţii proveniţi din învăţământul particular se înscriu la centrul de testare desemnat de comisia judeţeană. Înscrierea candidaţilor pentru testele naţionale se face la secretariatele şcolilor, în perioada prevăzută în calendar, după cum urmează: pentru candidaţii din seria curentă, tabelele de înscriere sunt întocmite de profesorii diriginţi, în conformitate cu evidenţele din şcoli. Tabelele conţin opţiunile candidaţilor pentru istoria românilor sau geografia României, precum şi semnăturile acestora. „Înscrierea se face la centrul de testare la care este arondată unitatea, de către director şi de secretarul şcolii menţionate, conform unei programări stabilite de comisia judeţeană; pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face de secretarul şcolii din centrul de testare la care este arondată şcoala pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (cerere de înscriere, buletin/ carte de identitate, certificat de naştere şi foaia matricolă pentru clasele I – a VIII-a). În situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul de identitate, candidaţii din seriile precedente se pot înscrie pentru a susţine testele naţionale la un centru de testare, stabilit de comisia judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale” declară Inspector şcolar general, Prof. Marius Göndör.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: C.U ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului