Local Religie

Anunt de participare 1876/226/04.11.2021

04.11.2021 ⋅ 0 comentarii

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capitalul Uman

Axa prioritara nr. 4 – Incluziunea sociala si combatarea saraciei

Obiectiv specific 4.- „Reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale / socio-profesionale  de formare profesionala  adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale”

Operatiunea POCU Reducerea numarului de persoane apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale / socio-profesionale   de formare profesionala  adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale”  

Titlul proiectului: Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii "

Contract POCU /436/4/4/127757 

Denumirea beneficiarului: Arhiepiscopia Aradului

 

ANUNT DE PARTICIPARE

1876/226/04.11.2021

 

Catre OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

ARHIEPISCOPIA ARADULUI, cod de identificare fiscală 4573205, cu sediul în Judetul Arad, România, str. Episcopiei nr. 60-62, Arad, cod postal 310084, România, telefon/fax 0257.281856 / 0257.281904, poștă electronică: cantinasocialaarad@gmail.com, reprezentată prin imputernicit Gheorghe Gligor, Consilier eparhial la sectorul Social- Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, va invita sa depuneti o oferta in vederea atribuirii contractului de servicii de inchiriere masini pentru distributie hrana in sistem de leasing auto (leasing operational pentru 2 autoturisme), in cadrul proiectului “Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii” Contract finantat prin POCU,   Axa prioritara 4, Obiectiv 4, conform Contractului de finantare nr. POCU /436/4/4/127757  din data de 09.04.2020, modificat conform Actului aditional nr. 1.

 

1. Obiectul contractului: servicii de inchiriere masini pentru distributie hrana in sistem de leasing auto (leasing operational pentru 2 autoturisme), CPV 34100000-8 - Autovehicule.

 

Serviciile de leasing operational constau in transmiterea de catre Ofertant catre Beneficiar a dreptului de folosinta asupra bunurilor (2 autoturisme) descrise in specificatiile tehnice cu respectarea prevederilor Contractului de Leasing operational. Transmiterea folosintei bunurilor se face pe perioada determinata de 24 luni, in schimbul platii unei rate de leasing, necesare implementarii proiectului 

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva conform Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 

3. Valoarea estimata: 144.000 lei fara TVA, contravaloarea a 29.299,26 euro la cursul BNR din data 03.11.2021 de 4.9120 lei/euro, la care se adauga TVA in cuantum de 29.315,96 lei, pretul total cu TVA inclus fiind de 171.360 lei alocata conform bugetului indicativ al proiectului pentru de servicii de servicii de inchiriere masini pentru distributie hrana in sistem de leasing auto (leasing operational 2 autoturisme) pentru 24 de luni de proiect.

Valoarea lunara fara TVA: 3000 de lei/luna/autoturism.

Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: fonduri europene Programul Operational Capital Uman conform Contractului de finantare nr. POCU /436/4/4/127757 din data de 09.04.2020.

 

4. Specificatii tehnice:

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii tehnice, financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. Ofertantul va avea in vedere Specificatiile tehnice disponibile pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro sectiunea Anunturi-Proceduri sau pe care le poate solicita prin e-mailul indicat in prezentul anunt.

 

5.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.11.2021 prin e-mail: cantinasocialaarad@gmail.com.

 

6. Limba de redactare a ofertei: limba romana

 

7. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA/luna/autovehicul – pt. 2 autovehicule. Vor fi admise si ofertele exprimate in euro, fara TVA/luna/autovehicul. 

Atentie! 

(i) Pentru a se putea compara ofertele exprimate in lei si cele exprimate in euro, conversia lei/euro pentru ofertele exprimate in euro se va efectua la cursul BNR din data de 03.11.2021 1 euro = 4.9120 lei/euro.

 

(ii) Arhiepiscopia Aradului nu poate achita nicio suma suplimentara ratei lunare de leasing, cum ar fi dar fara a se limita la: avansuri si/sau facturi achitate in avans (cu exceptia cazului in care acestea se vor deduce la finele perioadei contractuale, compensandu-se cu plata ultimelor facturi emise), comisioane de acordare, comisioane de analiza a dosarului, garantii suplimentare (bilete la ordin, fidejusori, etc) sau orice alte costuri care exced ratei de leasing (costuri de transport a masinii la sediul Beneficiarului/de la sediul Beneficiarului la societatea de leasing, etc), fransiza CASCO (se solicita CASCO fara fransiza).

 

8. Pretul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pretului contractului cu exceptia actualizarii cursului de schimb leu/euro in cazul ofertelor exprimate in euro, care se vor factura in lei, la cursul valutar de la data facturarii.

 

9. Termen si locul de livrare: 15 zile de la semnarea contractului, la sediul Beneficiarului din Arad, str. Episcopiei, nr. 60-62, jud. Arad.

Avand in vedere si posibilitatea ca autovehicolele ofertate prin propunerea tehnica a furnizorului sa nu existe pe stocul acestuia la momentul contractarii, fiind nevoie de o comanda personalizata in acest sens, beneficiarul prevede pozibilitatea sa primeasca un alt autovehicul/autovehicue similar/e pe o perioada limitata, pana la livrarea autoutilitarelor ofertate conform specificatiilor tehnice din prezentul Anunt. In situatia in care furnizorul de leasing operational nu poate efectua livrarea in termenul sus mentionat a a uneia sau a ambelor autoutilitare ofertate prin propunerea sa tehnica, are obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului un alt autovehicul/autoutilitara (de o capacitate similara si cu o dotare similara – autoutilitara – care va servi scopului de transport a hranei) cu scopul de a nu bloca activitatile beneficiarului privind implementarea proiectului. Termenul maxim de livrare a autoutilitarelor ofertate conform specificatiilor tehnice, in conditiile sus mentionate ( in conditiile in care acesta nu se afla pe stocul furnizorului la data contractarii) nu poate depasi data de 31.01.2022.

 

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scazut.

 

11. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

 

12. Termenul în care se va încheia contractul: maxim 3 zile de la transmiterea comunicarii privind rezultatul procesului de selectie.

 

13. Durata contractului este cuprinsa intre data semnarii contractului si pana la finalizarea proiectului – 24 de luni calendaristice. 

 

14. Adresa la care se depune oferta:sediul Arhiepiscopiei Aradului, Judetul Arad, România, str. Episcopiei nr. 60-62, Arad, cod postal 310084, România, telefon/fax 0257.281856 / 0257.281904 sau prin poștă electronică: cantinasocialaarad@gmail.com.

 

15. Data limita pentru depunerea ofertei: 16.11.2021, ora 1400.

 

16. Ora, data şi locul deschiderii/analizarii ofertelor: 16.11.2021, ora 1500 la sediul  Arhiepiscopiei Aradului sau pe mail la cantinasocialaarad@gmail.com.

 

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Str. Episcopiei, nr. 60, Arad

Tel.: 0257281856; 0257281872

Fax.:0257281904

Emali: episcopiaortodoxaarad@yahoo.com

www.episcopiaaradului.ro                                                                      

fashiondays.ro