Stire

Ședință extraordinară a CLM cu nenumărate proiecte pe ordinea de zi

23.11.2021 ⋅ 0 comentarii

Consilierii municipali au fost convocați astăzi în ședință publică extraordinară a CLM cu 36 de puncte pe ordinea de zi. Dintre proiectele dezbătute, cele de la punctele 10 și 26 au fost retrase de pe ordinea de zi, iar restul proiectelor de hotărâre au trecut de votul consilierilor. În ceea ce privește punctul 5, vizavi de desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Arad, Antoanela Naaji (PNL) a fost votată pentru a îndeplini această funcție. Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2021- februarie 2022, propunerea a fost Cristian Galea (PMP), el fiind ales în unanimitate de colegi. 

Iată ordinea de zi a ședinței de astăzi: 

1. Proiect de hotărâre nr. 557/2021 privind încheierea cu SC Gospodărirea Comunală Arad SA a unui Acord-cadru pentru servicii de întreținere a curățeniei, inclusiv dezinfecție la centrele de vaccinare, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – iniţiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 524/2021 cu privire la aprobarea implementării proiectului ”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices” aprobat în cadrul liniei de finanțare EEA and Norway Grants Found for Regional Cooperation, de către Direcția de Asistență Socială în calitate de partener beneficiar în proiect- inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 560/2021 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 542/2021 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 541/2021 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Arad - inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 531/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării şi casării unor bunuri publice concesionate – iniţiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 556/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare şi Piețe SA Arad - inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 564/2021 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC TOP SA Arad – iniţiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 561/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2021 – iniţiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 550/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului cu destinația de unitate medicală, situat în Arad, str. Dr. Cornel Radu nr.1, proprietate publică a Municipiului Arad - inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 559/2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” – S.A. a unui teren în suprafață de 2600 mp, pe durata construirii obiectivului de investiție „Creșă mică”- inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 538/2021 privind aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă, a terenului înscris în CF nr. 335482 Arad şi CF nr. 353542 Arad, teren proprietatea privată a Municipiului Arad- inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 565/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16, situat în Arad, B-dul Vasile Milea, nr. 19, etaj I – inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 566/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/a, situat în Arad, B-dul Vasile Milea, nr. 19, etaj II – inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 552/2021 privind aprobarea repartizării unor locuințe de necesitate– iniţiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 543/2021 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dumbrava, nr. 1, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice - inițiativa primarului

17. Proiect de hotărâre nr. 544/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a unor imobile situate în Zona Str. Posada - inițiativa primarului

18. Proiect de hotărâre nr. 545/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Poetului, nr. 25, înscris în CF nr. 330126 Arad - inițiativa primarului

19. Proiect de hotărâre nr. 547/2021 cu privire la acceptarea ofertei de donație a imobilului, situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 – înscris în CF nr. 354162 Arad - inițiativa primarului

20. Proiect de hotărâre nr. 548/2021 privind prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Transilvaniei, nr. 17, înscris în CF nr. 316685 Arad - inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 558/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 370/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local ,,Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată Grădiște Est”- inițiativa primarului

22. Proiect de hotărâre nr. 567/2021 privind alipirea unor imobile proprietatea publică a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, Str. Câmpul Liniștii, nr. 1, înscris în CF nr. 359661 Arad și CF 322586 Arad- inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 549/2021 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului Hotărârii nr. 405/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 351322 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului

24. Proiect de hotărâre nr. 463/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție: „Zonă administrare deșeuri – depozitare deșeuri nepericuloase", extravilan Municipiul Arad, Șoseaua Centura Nord, nr. FN, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 338881 - Arad- inițiativa primarului

25. Proiect de hotărâre nr. 464/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție: „Zonă centru sportiv și de agrement", extravilan Municipiul Arad, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 351661 – Arad - inițiativa primarului

26. Proiect de hotărâre nr. 553/2021 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii nr.173/16 aprilie 2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU):”Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală” pentru imobilele identificate prin C.F. nr. 331778-Arad, C.F. nr. 331779-Arad, C.F. nr. 331780 Arad, C.F. nr. 331781 Arad, amplasament: str. Măcieșului nr. 10-16, municipiul Arad, Județul Arad - inițiativa primarului

27. Proiect de hotărâre nr. 536/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 - inițiativa primarului

28. Proiect de hotărâre nr. 537/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad- inițiativa primarului

29. Proiect de hotărâre nr. 459/2021 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Arad (PAEDC) pentru perioada 2021-2030 - inițiativa primarului

30. Proiect de hotărâre nr. 554/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în Cartierul Bujac, Zona străzii D. Țichindeal, parcela A 1503 - inițiativa primarului

31. Proiect de hotărâre nr. 555/2021 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 350425 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului

32. Proiect de hotărâre nr. 562/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în Zona Industrială Nord a Municipiului Arad - inițiativa primarului

33. Proiect de hotărâre nr. 512/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 septembrie 2021- inițiativa primarului

34. Proiect de hotărâre nr. 539/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 septembrie 2021- inițiativa primarului

35. Proiect de hotărâre nr. 563/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 octombrie 2021- inițiativa primarului

36. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2021- februarie 2022.