Local

ANUNT DE PARTICIPARE 1876/237/25.11.2021

25.11.2021 ⋅ 0 comentarii


ARHIEPISCOPIA ARADULUI, cod de identificare fiscală 4573205, cu sediul în Judetul Arad, România, str. Episcopiei nr. 60-62, Arad, cod postal 310084, România, telefon/fax 0257.281856 / 0257.281904, poștă electronică: cantinasocialaarad@gmail.com, reprezentată prin imputernicit Gheorghe Gligor, Consilier eparhial la sectorul Social- Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, va invita sa depuneti o oferta in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect Achizitionarea de materie prima pentru realizarea meselor CPV 15800000-6 – Diverse produse alimentare, 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe, in cadrul proiectului “Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii” Contract finantat prin POCU,  Axa prioritara 4, Obiectiv 4, conform Contractului de finantare nr. POCU /436/4/4/127757  din data de 09.04.2020, modificat prin Actul aditional nr. 1 la contractul de finantare.

1. Obiectul contractului: Achizitionarea de materie prima pentru realizarea meselor CPV 15800000-6 – Diverse produse alimentare, 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Obiectul contractului consta in achizitia de alimente pentru realizarea meselor in cadrul “Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii” descrise in specificatiile tehnice cu respectarea prevederilor unui Contract de furnizare pe modelul unui Acord cadru de furnizare alimente, in limita cantitatilor minime sau maxime indicate in Specificatiile tehnice. In acest sens, Arhiepisciopia Aradului poate incheia un Contract cu mai multi operatori economici sau pe unul, mai multe, sau toate loturile de produse care fac obiectul procedurii.

In acest sens, indicam faptul ca nu este garantat operatorului/operatorilor economic(i) semnatar(i) cererea de produse ce fac obiectul acestuia sub aspect cantitativ, ci doar faptul că aceștia reprezintă furnizori ce vor fi părți ale viitoarelor contracte subsecvente încheiate cu Arhiepiscopia Aradului pe baza regulilor și condițiilor prevăzute în respectivul acord. Așadar, cantitățile minime și maxime stabilite inițial în prezenta documentatieși ulterior în viitorul Contract reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului contract și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale Arhiepiscopiei Aradului pe durata celor 24 de luni, cu incadrarea in valoarea estimata totala fara TVA de 571.200 lei fara TVA.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura competitiva conform Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 

3. Valoarea estimata: 571.200 lei fara TVA, contravaloarea a 115.414,92 euro la cursul BNR din data 24.11.2021 de 4.9491 lei/euro, la care se adauga TVA in cuantum de 51.408 lei, pretul total cu TVA inclus fiind de 622.608 lei alocata conform bugetului indicativ al proiectului pentru de achizitia de materie prima pentru realizarea meselor in cadrul Cantinei Sociale pentru 24 de luni de proiect.

Valoarea lunara fara TVA: 23.800 de lei/luna/fara TVA

Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: fonduri europene Programul Operational Capital Uman conform Contractului de finantare nr. POCU /436/4/4/127757 din data de 09.04.2020.

 

4. Specificatii tehnice:

Ofertantul va elabora propunerea tehnica elaborata de catre acesta pentru fiecare lot in parte, cu asumarea tututor conditiilor referitoare la conditiile de calitate ale produselor, termene de valabilitate, mod de ambalare si etichetare, livrare, receptie si facturare. 

Propunerea tehnica si propunerea financara va fi elaborata astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii tehnice, financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. Ofertantul va avea in vedere Specificatiile tehnice disponibile pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro sectiunea Anunturi-Proceduri.

Ofertantul poate depue oferta pentru un singur lot, mai multe loturi sau pentru toate loturile.

Pentru fiecare lot in parte, se va depune oferta de pret conform Formularului de oferta si centralizatorului anexat prezentei pentru lotul/loturile pentru care se oferteaza.

In formularul de oferta, ofertantul va indica care sunt loturile pentru care depune oferta.

Specificatiile tehnice sunt elaborate pentru un numar de 10 loturi:

LOT 1 ALIMENTE DE BAZA                                                   

LOT 2 CONSERVE                                                                              

LOT 3 PRODUSE DI LEGUME SI FRUCTE CONGELATE                                                 

LOT 4 PRODUSE DIN CARNE PROASPATA                                    

LOT 5 PRODUSE LACTATE                                                       

LOT 6 CONDIMENTE                                              

LOT 7 LEGUME SI FRUCTE PROASPETE                                              

LOT 8 PRODUSE CONGELATE DIN CARNE SI PESTE CONGELATE                                             

LOT 9 OUA                                                     

LOT 10 PAINE

 

 

5.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.11.2021 prin e-mail: cantinasocialaarad@gmail.com.

 

6. Limba de redactare a ofertei: limba romana

 

7.Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA/luna/produs, TVA, pret total cu TVA inclus.

 

Beneficiarul nu are obligatia de a consuma lunar in valoare de 23.800 de lei/luna/fara TVA, acesta avand posibilitatea ca in anumite luni sa consume mai putin iar in alte luni, in functie de necesitati si consum (de ex. In lunile de iarna si vara comenzile pot sa difere ca si cantitati) sa consume mai mult, cu incadrarea in limita valorica totala indicata mai sus (571.200 lei fara TVA), aceasta fiind limita maxima disponibila pe o perioada de 24 luni.

 

Beneficiarul va emite o comanda bilunar sau lunar, in functie de necesitati. Furnizorul are obligatia de a onora comanda in termen de cel mult 48 de ore de la transmiterea acesteia, la sediul Cantinei Sociale Sfantul Nicolae Arad. 

In cazul operatorilor economici care nu asigura transport, se va asigura pregatirea marfii in carucioare sau amabalata corespunzator, in acelasi termen, urmand ca Beneficiarul sa trimita personalul propriu pentru a ridica marfa de la sediul/punctul de lucru sau locatiile Furnizorului.

 

In baza comeznii furnizorului, se va verifica marfa predata/primita si se va intocmi process-verbal de receptive sau aviz de insotire al marfii/bon fiscal (dupa caz), in cazul cumpararii de produse direct de la furnizor.

Pentru comenzile livrate si receptionate, furnizorul va emite o factura fiscala care se va achita in termen de 15 zile de emitere, prin ordin de plata in contul furnizorului.

 

8. Ajustarea valorii contractului: preţul produselor exprimat in oferta nu este unul ferm, el putand varia la data livrarii produsului conform evolutiei pietei, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este pretul cel mai scazut.

 

10. La oferta de baza NU se accepta oferte alternative.

 

11. Termenul în care se va încheia contractul: maxim 3 zile de la transmiterea comunicarii privind rezultatul procesului de selectie.

 

12. Durata contractului este cuprinsa intre data semnarii contractului si pana la finalizarea proiectului – 24 de luni calendaristice. 

 

13. Adresa la care se depune oferta:sediul Arhiepiscopiei Aradului, Judetul Arad, România, str. Episcopiei nr. 60-62, Arad, cod postal 310084, România, telefon/fax 0257.281856 / 0257.281904 sau prin poștă electronică: cantinasocialaarad@gmail.com.

 

14. Data limita pentru depunerea ofertei: 02.11.2021, ora 1500.

 

15. Ora, data şi locul deschiderii/analizarii ofertelor: 02.11.2021, ora 1530 la sediul   Arhiepiscopiei Aradului sau pe mail la cantinasocialaarad@gmail.com.

16. Documente solicitate pentru selectia ofertantilor: 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

- Formular 1 Scrisoare de Inaintare

- Formular 2 Formularul de Ofertă si Anexele la formularul de oferta pentru lotul/loturile ofertate

- Formular 3 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 66 / 2011;

 

 

ARHIPEISCOPIA ARADULUI

REPREZENTANTANT IMPUTERNICIT

GHEORGHE GLIGOR

 

Expert Juridica si Achizitii publice proiect

Av. Olimpia Besliu 

 

Manager Proiect

Carmen Antoinette Schmidt