Stire

PUZ pentru o nouă zonă rezidenţială în Bujac

26.09.2023 ⋅ 0 comentarii


Primăria anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ, începând de marţi, 26 septembrie 2023: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Construire locuințe izolate, cuplate și/sau înșiruite, în regim de înălțime max P+2 și funcțiuni complementare” Municipiul Arad, cartierul Bujac, str. Urzicilor FN, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 335007, 335093, 335098, 335035, 334987, 334964 – Arad – iniţiativa primarului.

„Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea Planulului Urbanistic Zonal și a  Regulamentului Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Construire locuințe izolate, cuplate și/sau înșiruite, în regim de înălțime max P+2 și funcțiuni complementare”, Mun. Arad, cartierul Bujac, str. Urzicilor FN, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 335007, 335093, 335098, 335035, 334987, 334964 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale: Beneficiari: APOSTOL NICOLAE EMANUEL, PAȘCU MIHAI, SIMA IOAN GABRIEL, BLAJ BENIAMIN RUBEN, BLAJ ANDREEA CLAUDIA, SURDU DORIN, SURDU MATRONA; Elaborator: proiectant general S.C. CARAMEL PROIECT S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana Gabriela P. BALOGH, pr.nr. 02/2022. Parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 335007, 335093, 335098, 335035, 334987, 334964 - Arad constituie proprietatea privată a beneficiarilor APOSTOL NICOLAE EMANUEL, PAȘCU MIHAI, SIMA IOAN GABRIEL, BLAJ BENIAMIN RUBEN, BLAJ ANDREEA CLAUDIA, SURDU DORIN, SURDU MATRONA și măsoară o suprafață totală de 2.171 mp. ( CF 335007= 413mp, CF 335093= 180mp, CF 335098= 365mp, CF 335035= 400mp, CF 334987= 413mp, CF 334964 = 400mp). Se aprobă următoarele condiții de construire. Funcțiunea principală solicitată de investitor: funcțiunea dominantă: locuire individuală și funcțiuni complementare (servicii/comerț) compatibile cu funcțiunea rezidențială; Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei: Servicii/comerț compatibile cu funcțiunea rezidențială; platforme carosabile/parcaje și drumuri, circulații pietonale și piste de biciclete; amenajări tehnico-edilitare; zone verzi, spații de loisir, locuri de joacă; Indicatori urbanistici: Zonă locuire P.O.T. maxim admis: 40,00%; C.U.T. maxim admis: 1,05. Regimul de înălțime maxim propus este S/D+P+1E+M cu o înălțime maximă a construcției la coamă de 12,00 m, respectiv cota absolută maximă de 119,98 m (107,98 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 12,00 m înălțimea maximă a construcțiilor); Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii locuințe individuale, izolată pe parcelă împreună cu gard la frontul stradal, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor. Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi. Investitorul are obligația efectuării recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară autorizată în condițiile legii, conform art. 22, lit. f) din Legea nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare. Proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidenţial predă autorităţii administraţiei publice locale, cu titlu gratuit, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor din ansamblul rezidenţial, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în unitatea administrativ-teritorială. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, transmit reprezentanţii Primăriei.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, accesând acest link , la sediul instituţiei, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 16:00, joi între orele 08:30 - 17:30, vineri între orele 08:30 - 13:30. Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu Publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 07 10 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbaterepublica@primariaarad.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 75.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07 10 2023.

 


 

Sursa: ARQ

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați ARQ
fashiondays.ro